K <

6

D

L


D

T

D

K

K 1
P<

V

1<

2

V 5
F 5
K 1
K 3
V 4
< 2
G 2
K B

K

Ħ 4
Ħ<

I

1<

I

G I
T 3
T -
T -

I

T<

D

B<

2

D 2
T 2
I F
K P

K

K I
K<

R

I<

I

R I
Y8A`{CD4K`U~)GV`HZ[3Y[4

  • P
  • L

  • I

    K